Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden PsyVisie
Bedankt voor je keuze voor PsyVisie! Je gaat bij ons een online behandeltraject volgen. Hierbij stellen we je op de hoogte van onze algemene voorwaarden en van onze werkwijze. Lees deze alsjeblieft goed door, zodat je vooraf aan het traject weet hoe alles in zijn werk gaat en wat je kunt verwachten.

Basis GGZ trajecten
PsyVisie is een GGZ-instelling die online behandelingen binnen de generalistische Basis-GGZ aanbiedt. Deze Basis-GGZ trajecten zijn kortdurende behandelingen die meestal niet meer dan 12 consulten in beslag nemen. Alle consulten zullen online plaatsvinden via beeldbellen.

Afspraak annuleren
Houd er rekening mee dat gemaakte afspraken minimaal 24 uur van tevoren afgezegd moeten worden. Er zijn dan geen kosten aan verbonden. Je kunt direct afzeggen bij jouw behandelaar via mail of telefoon. Indien je niet tijdig de afspraak hebt geannuleerd, dan wordt er ongeacht de reden €95 in rekening gebracht. Je ontvangt hiervoor een aparte factuur die je niet kunt declareren bij de zorgverzekeraar.

Dossiervoering en inzagerecht
Wij zijn wettelijk verplicht om van iedereen die bij ons in behandeling is een digitaal dossier bij te houden. Dit heet dossierplicht. Alle gegevens worden bewaard volgens de wettelijk gestelde eisen. De wettelijke bewaartermijn van dit dossier is 20 jaar. Als cliënt heb je recht op inzage in- of verwijderen van je dossier. Een verzoek tot inzage van gegevens dient schriftelijk bij ons te worden ingediend. Het verwerken van je gegevens doen wij volgens het wettelijk bepaalde privacy- en dataveiligheidsbeleid. Je gaat met die verwerking en opslag akkoord als je bij ons in behandeling komt.

We zullen alleen informatie verstrekken aan derden met jouw toestemming. Een uitzondering hierop is intercollegiaal overleg, intervisie en supervisie. Als je bent verwezen door de huisarts zullen we de huisarts op de hoogte brengen van de verloop van de behandeling. Gebruikelijk is dat de huisarts hierover door middel van een intakeverslag en eindverslag geïnformeerd wordt. Als je bezwaar hebt tegen het verstrekken van gegevens aan de huisarts, dan kun je dat bij je behandelaar aangeven.

De behandelaar is gebonden aan zijn of haar beroepscode. De beroepscode omvat regels en plichten van de behandelaar en de cliënt. Deze zijn vastgelegd in een aantal wetten, zoals de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg), de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst) en de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

Beëindiging van de overeenkomst
De overeenkomst is beëindigd zodra de behandeling is afgelopen. De behandelaar stelt je hiervan ter kennis tenminste tijdens het laatste consult mits dat voor aanvang van de behandeling niet is vastgelegd. Je bent gerechtigd de overeenkomst, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een mondelinge of schriftelijke kennisgeving hiervan aan de behandelaar. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt is het Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar van PsyVisie en jou (de cliënt). Deze komt tot stand door aanvaarding van de behandelovereenkomst, bestaande uit het behandelplan en deze voorwaarden. Het behandelplan

zal naar jou verstuurd worden en vormt de basis van de behandeling (conform de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst). Een behandeling kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.

Klachten
Als je een klacht hebt over de behandeling van PsyVisie dan verwijzen we je naar onze klachtencommissie. Meer informatie hierover kun je vinden op: www.degeschillencommissie.nl

Basis GGZ en vergoedingen/tarieven
De generalistische basis GGZ kent verschillende trajecten. Onder welk traject jij valt, hangt af van het aantal consulten dat je uiteindelijk krijgt. De indeling en bijbehorende tarieven voor 2023, vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), zijn als volgt:

De basis GGZ kent zogenoemde patiëntprofielen. Deze patiëntprofielen zijn in te delen in vier zorgpakketten: Kort, Middel, Intensief en Chronisch. Per zorgpakket geldt een verschillend aantal behandelminuten.

PsyVisie hanteert de tarieven zoals deze door de overheid wettelijk zijn vastgesteld voor psychologische zorg in 2023 (het 100% NZA-tarief). Consulten duren 45 minuten tot een uur. Deze tijd wordt per consult gedeclareerd.

De tarieven verschillen per consult (intake/diagnostiek of behandeling) en behandelaar. Meer informatie over de bekostiging kun je vinden in de patiëntenfolder van het Zorgprestatiemodel: https://www.zorgprestatiemodel.nl/shared/content/uploads/2021/11/Patientfolder-zorgprestatiemodel-incl-illustraties-digitale-versie.pdf

Intake en zorgtraject

Voorafgaand aan de behandeling is PsyVisie verplicht om jouw verzekeringsgegevens en burgerservicenummer (BSN) te controleren en jouw identiteit vast te stellen dmv jouw identiteitsbewijs. Jouw identiteitsbewijs dien je bij het intakegesprek te tonen. Veel behandelingen bij PsyVisie worden vergoed vanuit de basisverzekering. Je hoeft hiervoor dus geen aanvullende verzekering te hebben. Je hebt wel een verwijsbrief van je huisarts nodig en een DSM-diagnose die vergoed wordt. Niet alle diagnoses worden door de zorgverzekering vergoed. Zowel de huisarts als de (regie)behandelaar beoordelen of er sprake is van een DSM-diagnose. De behandelaar stelt tijdens de intakefase de diagnose vast en dan wordt duidelijk of die diagnose ook wordt vergoed door de zorgverzekering. Wanneer dit niet het geval is, zal je dit te horen krijgen. Je kunt dan zelf nog beslissen of je zelf de behandeling wil betalen of het traject wil afbreken.

Bij de start van de behandeling wordt tijdens de eerste sessie, het intakegesprek, een inschatting gemaakt welk traject bij jouw zorgvraag past. Dit is afhankelijk van de mate van ernst, complexiteit en het risico van de problematiek. De behandeling zal bestaat uit online gesprekken via videobellen, verslaglegging en overleg met de regiebehandelaar. Na de intake ontvang je het behandelplan met daarin ook het traject vermeldt.

Gecontracteerde- en ongecontracteerde zorg
Wij hebben met de meeste zorgverzekeraars een contract afgesloten. Dit zijn: Achmea (Zilveren Kruis, FBTO, Interpolis, De Friesland), Menzis (Anderzorg, Hema), DSW, A.S.R. (Ditzo, de Amersfoortse) Zorg en Zekerheid en Aevitae. Je krijgt de behandeling dan volledig vergoed en de factuur gaat direct naar jouw zorgverzekeraar.

Met de volgende verzekeringen hebben we een betaalovereenkomst: VGZ en ONVZ. Je krijgt de behandeling dan geheel (bij een restitutiepolis) of gedeeltelijk (bij een naturapolis) vergoed, afhankelijk van jouw polis. De factuur gaat direct naar jouw zorgverzekeraar.

Met CZ hebben wij geen contract afgesloten. Dit houdt in dat de behandeling ook geheel (bij een restitutiepolis) of gedeeltelijk (bij een naturapolis) wordt vergoed, afhankelijk van jouw polis. Je ontvangt de factuur zelf en deze kan je zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar. Ook dien je eerst toestemming te vragen aan CZ voorafgaand aan de behandeling.

Je kunt bij jouw zorgverzekeraar navragen welke polis je hebt en hoeveel zij exact zullen vergoeden.

Facturering
Maandelijks wordt de factuur direct ingediend bij jouw zorgverzekeraar als we daar een contract of betaalovereenkomst mee hebben en anders ontvang je zelf een factuur met het bedrag van de consulten die in die maand hebben plaatsgevonden per e-mail.

Als je de factuur zelf ontvangt, dan kan je deze zelf indienen bij jouw zorgverzekeraar. Je krijgt dan het volledige of een percentage van het bedrag vergoed van jouw zorgverzekeraar. Het percentage hangt af van het soort polis dat je hebt. Beschik je over een restitutiepolis, dan is dit 100%. Je krijgt dan de hele behandeling vergoed. Bij een naturapolis is dit ongeveer 75%. Je betaalt dan een gedeelte zelf. Het exacte percentage verschilt per zorgverzekeraar en de polis die je hebt. Houd er rekening mee dat jouw eigen risico ook wordt aangesproken. Als wij een contract of betaalovereenkomst hebben met jouw zorgverzekeraar dan gaat de betaling direct via hen. Als je zelf nog een eigen bijdrage moet betalen, dan ontvang je een factuur van jouw zorgverzekeraar.

Als je nog vragen hebt, neem dan contact met ons op. We wensen je veel succes met de behandeling!