Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor gebruik van Maximaal Media Platform

Versie 1.1 11 mei 2019

Welkom op het community platform PsyVisie.nl geëxploiteerd door Maximaal Media B.V. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers die een platform van Maximaal Media bezoeken en/of daar diensten afnemen van derden.

Maximaal Media B.V. is geregistreerd in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 59415371. Kantoorhoudende te Hof van Batuwe 3, 3412JB, Lopikerkapel, Nederland. Maximaal Media is bereikbaar via (info@psyvisie.nl) en +31 06 22660411. BTW nummer Maximaal Media B.V.: NL853470832B01.

1.Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande definities de volgende betekenis, waarbij geldt dat een definitie in enkel- als meervoud een gelijke betekenis hebben tenzij uit de context nadrukkelijk anderszins moet worden afgeleid:

1.1 Account: dat deel van het platform waar de gebruiker middels een inlogcombinatie de diensten kan afnemen, zijn/haar profiel en persoonlijke gegevens kan beheren;

1.2 Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden en alle aanvullingen en aanpassingen daarop;

1.3 Cookiebeleid: het reglement waarin staat op welke wijze en van welke soorten cookies psyvisie.nl gebruik maakt;

1.4 Credits: door de gebruiker via een door het platform gecertificeerd betalingssysteem vooraf aangeschaft tegoed, waarmee hij veilig diensten op afroep kan afnemen;

1.5 Diensten: die via het bewuste platform door hulpverleners aangeboden activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot skypen, bellen, e-mailen alsmede overige diensten;

1.6 Gebruiker: iedere natuurlijke persoon (of rechtspersoon) die het platform bezoekt en/of gebruik maakt van de diensten die via het platform worden aangeboden;

1.7 Hulpverlener: iedere natuurlijke persoon die via het platform op afstand diensten aanbiedt aan een of meer gebruikers;

1.8 Platform: de technische infrastructuur die Maximaal Media voor de levering van diensten ter beschikking stelt;

1.9 Privacyreglement: het reglement voor het gebruik van de diensten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

1.10 Profiel: De informatie en bestanden die gebruiker en/of hulpverlener over zichzelf op het platform zet, bestaande uit, maar niet beperkt tot, tekst-, beeld-, video- en audiomateriaal.

1.11 Maximaal Media: de exploitant van het platform, Maximaal Media B.V.

1.12 Wallet Diensten: de via het platform aan gebruikers aangeboden en als zodanig aangemerkte toegevoegde waarde diensten, die worden aangeboden middels door de gebruiker tevoren ingekochte credits.

2.Toepasselijkheid

2.1. De gebruiker kan de tekst van deze Algemene Voorwaarden opslaan en/of afdrukken ter latere kennisneming. Hiertoe stelt Maximaal Media de Algemene Voorwaarden langs elektronische weg op zodanige wijze ter beschikking, dat deze door de gebruiker op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Maximaal Media op verzoek van de gebruiker langs elektronische weg of op andere wijze de Algemene Voorwaarden kosteloos toezenden.

2.2. Indien in deze Algemene Voorwaarden melding wordt gemaakt van ‘Diensten’ of dienstverlening, vallen de Wallet Diensten hier altijd onder, tenzij en voor zover uitdrukkelijk anders vermeld.

2.3. Aanvullingen op of aanpassingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing, indien deze door Maximaal Media uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Maximaal Media behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen.

2.4. Maximaal Media behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen en zal daar voorafgaand aan de inwerkingtreding melding van doen. Indien Gebruiker de aanpassing van de Algemene Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan hij/zij het gebruik van het Platform staken.

2.5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijken te zijn, blijven de overige bepalingen ongewijzigd van toepassing.

3.Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst met gebruiker komt tot stand op het (eerste) moment dat hetzij: (1) de gebruiker de diensten afneemt en de hulpverlener de diensten verricht, of (2) gebruiker een bericht heeft ontvangen dat hij toegang tot het platform heeft.

Indien Maximaal Media op grond van een (binnen de wettelijke kaders) verricht onderzoek goede gronden heeft om de Gebruiker te weren van het Platform, is zij gerechtigd dit met onmiddellijke ingang uit te voeren.

Gebruiker heeft de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst, tenzij en voor zover de levering van de diensten al met instemming van de Gebruiker is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken, in welk geval de Gebruiker voor het daadwerkelijk gemaakte gebruik van de Diensten (bijvoorbeeld een Skypesessie) dient te betalen. Alleen voor zover de Gebruiker een Account heeft aangemaakt, kan Gebruiker, indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, het standaardformulier voor ontbindingen gebruiken dat volgens deze link is te vinden: Ontbindingsformulier.

4.Inhoud en gebruik Platform

4.1. Maximaal Media exploiteert het Platform zodanig dat Gebruikers en Hulpverleners zonder tussenkomst van derden elkaar op afstand kunnen treffen en met elkaar kunnen communiceren, ook met meerderen tegelijk. Maximaal Media is geen partij bij een tussen Gebruiker(s) en Hulpverlener op of door middel van het Platform tot stand gekomen afspraak of overeenkomst.

4.2. Maximaal Media oefent geen preventieve controle uit op de kwaliteit of de rechtmatigheid van de aangeboden en/of geleverde Diensten, maar behoudt zich te allen tijde het recht voor om, indien de omstandigheden dit naar haar redelijke oordeel vereisen, de inhoud van de interacties tussen de Gebruiker en een Hulpverlener te screenen.

4.3. Maximaal Media verleent Gebruikers uitsluitend toegang tot de door Hulpverleners verstrekte Diensten die door middel van het Platform worden aangeboden. Indien de Gebruiker of Hulpverlener aanstoot neemt aan de inhoud die op het Platform wordt uitgewisseld, kan hij/zij op ieder moment het gebruik van het Platform staken.

4.4. Gebruikers dienen ouder dan achttien (18) jaar te zijn. Maximaal Media kan aanvullende eisen stellen aan Gebruikers die van de Diensten gebruik willen maken en zal de Gebruikers hierover, zo nodig, informeren. Indien de Gebruiker niet aan de aanvullende voorwaarden wenst te voldoen, kan hij/zij de afname van de Diensten te allen tijd met onmiddellijke ingang beëindigen.

4.5. Het is Maximaal Media toegestaan zich binnen de wettelijke kaders op de hoogte te stellen of de Hulpverlener voldoet aan de eisen en voorwaarden die gelden voor het verlenen van de Diensten.

4.6. Het is de Gebruiker ten strengste verboden om op enigerlei wijze via het Platform activiteiten te ontplooien, of zich te gedragen op een wijze die, of materiaal op te laden dat strafbaar, onrechtmatig, kwetsend, inbreukmakend, of aanstootgevend is voor anderen – daaronder begrepen Hulpverlener of andere Gebruikers, of die op enigerlei wijze inbreuk maken/maakt op rechten van anderen. Maximaal Media behoudt zich het recht voor om Gebruikers die dergelijke activiteiten ontplooien of zich zo gedragen, met onmiddellijke ingang de toegang tot het Platform en/of het Account te ontzeggen, indien zij van mening is dat de Gebruiker de regels overtreedt.

4.7. Maximaal Media is niet aansprakelijk voor de correctheid, volledigheid of inhoudelijke uitlatingen in de informatie die door Hulpverleners via het Platform of anderszins wordt verstrekt op bijvoorbeeld het profiel van Hulpverlener.

4.8. Het is een Hulpverlener verboden om zich te presenteren en/of zich voor te doen als een ander persoon of om zichzelf andere kenmerken toe te dichten dan de kenmerken die de Hulpverlener zelf bezit. Gebruiker wordt te dien aanzien verzocht overtreding van voornoemd gebod te allen tijde te melden aan Maximaal Media.

4.9. Gebruik van Wallet Diensten is mogelijk wanneer de Gebruiker Credits aanschaft. In dat geval kan de Gebruiker op afroep de Diensten afnemen. Tot een periode van drie maanden na aanschaf van de Wallet Diensten kan Gebruiker verzoeken dat deze teruggestort worden op de rekening waarmee de transactie is verricht.

4.10. Indien een Gebruiker dat wenst, of indien hij Premium Diensten wenst af te nemen, dient hij een Account te openen. Eveneens kan hij na openen van een Account, wanneer Maximaal Media dat toestaat, een eigen persoonsgebonden profiel aanmaken. Gebruiker staat te allen tijd in voor de juistheid van de door hem voor de Account verstrekte (persoons-)gegevens, waaronder begrepen betaalgegevens.

4.11. Het is Maximaal Media te allen tijde toegestaan om een Gebruiker een Account te weigeren, dan wel deze af te sluiten indien de Gebruiker handelt in strijd met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, dan wel op andere wijze onrechtmatig handelt.

5.Beschikbaarheid Platform/Diensten

5.1. Maximaal Media spant zich in om de Diensten aan Gebruikers zonder onderbreking of storing te laten verlopen. Maximaal Media kan echter niet instaan voor continue beschikbaarheid van de Diensten. Maximaal Media neemt passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en opslag van data en zorgt voor een veilige web- en betaalomgeving.

5.2. Maximaal Media is niet verantwoordelijk voor het correct functioneren van randapparatuur, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de computer, wifi router, telefoon en of de camera die wordt gebruikt door Gebruiker.

5.3. Gebruikers dienen zich te onthouden van enige activiteit die de veiligheid en/of de continuïteit van het Platform in gevaar kan brengen.

5.4. Maximaal Media behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment het Platform offline te halen in verband met (onderhouds)werkzaamheden.

5.5. Maximaal Media behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen op het Platform, daaronder begrepen ten aanzien van de beveiliging van de (toegang tot) het Platform.

6.Informatie over prijzen en betalingsmethoden van Gebruikers

6.1. Prijzen en vergoedingen voor het gebruik van het Platform en de afname van de Diensten zijn uitgedrukt in Euro’s, tenzij anders aangegeven.

6.2. Maximaal Media behoudt zich het recht voor om (prijs)wijzigingen op de Diensten in te voeren.

6.3. Maximaal Media accepteert alleen betaling via de op het Platform vermelde betalingsmethoden.

6.4. De betalingen van Credits aangeschaft voor het afnemen van Wallet Diensten worden verwerkt door onafhankelijke derde dienstverleners en de aldus aangekochte Credits worden aan het Account saldo van Gebruiker toegevoegd.

6.5. Maximaal Media vergoedt alleen aangekochte Credits in een hoeveelheid welk saldo naar evenredigheid van de afgenomen Dienst en prijs door haar wordt vastgesteld en alleen ingeval het krediet geheel of ten dele teloor is gegaan door technisch disfunctioneren van het Platform, welk disfunctioneren toe te rekenen is aan het handelen of nalaten van Maximaal Media.

6.6. De Gebruiker is ermee akkoord dat alle betalingen door Maximaal Media in ontvangst worden genomen en worden verwerkt ten behoeve van de Hulpverlener.

6.7. Indien de Gebruiker op enig moment beslist af te zien van het verder gebruik maken van de Wallet Diensten, kan hij verzoeken zijn nog niet gebruikte saldo aan Credits in de drie voorafgaande maanden te laten retourneren. Maximaal Media stelt de tegenwaarde in Euro vast, onder inhouding van een administratieve vergoeding zoals die onder meer door de derde dienstverleners aan Maximaal Media in rekening wordt gebracht.

7.Plaatsen van foto’s en teksten en intellectuele eigendom

7.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op het (inhoud, software, vormgeving en infrastructuur van de) Platform berusten bij Maximaal Media, dan wel diens toeleveranciers. Het is Gebruiker niet toegestaan foto’s en teksten met strafbaar of inbreuk makend materiaal te plaatsen.

7.2. Het is Gebruiker niet toegestaan (gedeelten van) het Platform te reproduceren, kopiëren of dupliceren.

8.Aansprakelijkheid

8.1. Maximaal Media is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de toegang tot, het gebruik van, of de interpretatie van de aangeboden Diensten en/of het Platform. Maximaal Media is evenmin aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit aantasting, verminking of verlies van het Profiel.

8.2. Maximaal Media is niet aansprakelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de geleverde Diensten door de Hulpverleners en is in deze evenmin gehouden tot enige vorm van financiële compensatie aan Gebruikers.

8.3. Maximaal Media is evenmin aansprakelijk voor enige tekortkoming(en) in de prestaties, onderbrekingen, defecten, communicatie storingen, malware, diefstal of onbevoegde toegang tot, wijziging of gebruik van (persoons-)gegevens of enige andere oorzaak van een actie.

8.4. Gebruikers dienen, op verval van rechten, klachten binnen 24 uur nadat de gebeurtenis waaraan deze refereert zich heeft voor gedaan te melden de Customer Care afdeling van PsyVisie/Maximaal Media. De contactgegevens van de afdeling staan vermeld op het Platform.

8.5. Maximaal Media aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het doorgeven van enige informatie via het Platform, aangezien Maximaal Media niet het initiatief neemt tot het doorgeven van de informatie of het verrichten of afnemen van de Diensten; niet bepaalt aan wie de informatie wordt doorgegeven; en de informatie niet vooraf of doorlopend selecteert of wijzigt.

8.6. Maximaal Media is niet verantwoordelijk voor het gebruik van hyperlinks die doorverwijzen naar het Platform door derden en sluit iedere aansprakelijkheid, voor enigerlei schade die daaruit voor Gebruiker kan voortvloeien, uit.

9.Klachtprocedure

9.1. Gebruiker dient zich met eventuele klachten te wenden tot de Customer Care afdeling. Gebruiker kan daartoe een e-mail sturen aan het e-mailadres dat op het Platform is vermeld.

9.2. Maximaal Media kan (maar is niet verplicht om) naar aanleiding van een klacht een onderzoek instellen en kan besluiten tot verwijdering van de aanstootgevende en/of inbreuk makende foto’s en/of teksten en/of besluiten tot uitsluiting van de Hulpverlener. Maximaal Media doet al het mogelijke om aanstootgevende en/of inbreuk makende content van het Platform te weren. Zodra Maximaal Media op de hoogte wordt gebracht van activiteiten die in strijd zijn met deze Algemene Voorwaarden, of Maximaal Media dergelijke activiteiten door eigen waarneming constateert, zal Maximaal Media al het mogelijke ondernemen om tot beëindiging/verwijdering daarvan over te gaan.

9.3. Het is uitsluitend aan Maximaal Media om te beoordelen en te beslissen of bepaalde foto’s, teksten en/of inhoud als aanstootgevend en/of inbreuk makend aan te merken zijn.

9.4. Klachten worden vertrouwelijk behandeld. Binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht door Maximaal Media kan Gebruiker een antwoord daarop tegemoet zien.

10.Privacy en controle

10.1. Maximaal Media spant zich er maximaal voor in om de veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens van de Gebruiker te borgen en zal nimmer zonder daartoe gehouden te zijn gegevens verstrekken aan een andere partij. Op het gebruik van het Platform en het leveren van de Diensten is het Privacyreglement van toepassing. Het Privacyreglement is op het Platform te vinden.

10.2. De ontvangen persoonlijke informatie wordt gebruikt voor het waarborgen van de kwaliteit van de Diensten, het ontwikkelen van diensten en het kunnen opereren van het Platform. Tevens kunnen de gegevens gebruikt worden om geconstateerde handelingen die mogelijkerwijs in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of het Privacyreglement verder te onderzoeken, te definiëren en/of op te helderen.

10.3. Tevens is op het gebruik van het Platform en de levering van de Diensten – indien Gebruiker daarbij gebruik maakt van een internetverbinding – het Cookiebeleid van toepassing.

11.Handelen in strijd met de algemene voorwaarden

11.1. In aanvulling op het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt Maximaal Media zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van het Platform indien Maximaal Media het gebruik (op welke wijze ook) in strijd acht met deze algemene voorwaarden of met geldend Nederlands recht, onverminderd het recht van Maximaal Media om nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te treffen en schadevergoeding te vorderen.

12.Geschillen en toepasselijk recht

12.1. Maximaal Media staat buiten mogelijke geschillen tussen Gebruiker en Hulpverlener.

12.2. Op alle overeenkomsten waarbij Maximaal Media partij is en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.