Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz - Instelling format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam instelling zoals bekend bij KVK: PsyVisie B.V.
Hoofd postadres straat en huisnummer: Hof van Batuwe 3
Hoofd postadres postcode en plaats: 3412JB Lopikerkapel
Website: www.psyvisie.nl
KvK nummer: 59415371
AGB-code 1: 22221350

2. Gegevens contactpersoon/aanspreekpunt
Naam: Roland Mulder
E-mailadres: info@psyvisie.nl
Tweede e-mailadres: roland@novammanagement.nl
Telefoonnummer: 0615356629

3. Onze locaties vindt u hier
Link: www.psyvisie.nl

4. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod:

4a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van uw instelling en hoe uw patiëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: Op welke problematiek/doelgroep richt uw instelling zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
De doelgroep waar we op richten zijn volwassenen vanaf 18 jaar met klachten die passen binnen de basis-GGZ. Klachten die wij o.a. behandelen zijn: depressieve klachten, angst, paniek, burn out, traumagerelateerde klachten, SOLK. Contra-indicaties voor behandeling zijn suïcidaliteit, ernstige persoonlijkheidsproblematiek of als de hulpvraag beter binnen de gespecialiseerde GGZ past. De behandeling vindt uitsluitend online plaats via videobellen in een beveiligde omgeving. We stellen de cliënt en zijn of haar hulpvraag centraal, dat wil zeggen dat we gebruik maken van verschillende behandelmethoden (zoals CGT, ACT, EMDR, mindfulness) die afgestemd worden op de cliënt en de hulpvraag. We koppelen een cliënt aan de behandelaar die het meest past bij de hulpvraag en de wensen van de cliënt, omdat we geloven in de kracht van een goede therapeutische relatie. We betrekken, indien mogelijk en gewenst, het netwerk bij de behandeling.

4b. Patiënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn instelling terecht:
Aandachtstekort- en gedrags
Alcohol
Overige aan een middel
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Slaapstoornissen
Somatoform
Eetstoornis

4c. Biedt uw organisatie hoogspecialistische ggz (3e lijns ggz):
Nee

4d. Heeft u nog overige specialismen: (optioneel, meerdere antwoorden mogelijk):

5. Beschrijving professioneel netwerk:
Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen
5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met
(naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Vera Austen
5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Eigen huisartsenpost
5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: wij geen cliënten behandelen in crisissituaties.

6. Onze instelling biedt zorg aan in:
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

6a. PsyVisie heeft aanbod in:
De generalistische basis-ggz:
GZ-psycholoog
Psychotherapeut

6b. PsyVisie heeft aanbod in de categorieën van complexiteit van situatie:
Categorie A Indicerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog en Psychotherapeut
Categorie A Coördinerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog en Psychotherapeut
Categorie B Indicerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog en Psychotherapeut
Categorie B Coördinerend regiebehandelaar:
GZ-psycholoog en Psychotherapeut

7. Structurele samenwerkingspartners
PsyVisie werkt ten behoeve van de behandeling en begeleiding van patiënten/cliënten samen met (beschrijf de functie van het samenwerkingsverband en wie daarin participeren (vermeldt hierbij NAW-gegevens en website)):
Huisartsen

II. Organisatie van de zorg

8. Lerend netwerk
PsyVisie geeft op de volgende manier invulling aan het lerend netwerk van indicerend en coördinerend regiebehandelaren. Indien u een kleine zorgaanbieder bent (2 -50 zorgverleners), dient u ook aan te geven met welke andere zorgaanbieder u zich heeft verbonden om dit lerend netwerk mogelijk te maken.
Vera Austen
Marjolein Hanson
Elke Meiborg

9. Zorgstandaarden en beroepsrichtlijnen

PsyVisie ziet er als volgt op toe dat:

9a. Zorgverleners bevoegd en bekwaam zijn:
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Supervisie
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging

9b. Zorgverleners volgens kwaliteitsstandaarden, zorgstandaarden en richtlijnen handelen:
We hebben behandelrichtlijnen die zorgverleners moeten opvolgen. Daarnaast is er supervisie. Zorgverleners maken gebruik van een EPD waar ze volgens richtlijnen in werken en wat wordt gecontroleerd.

9c. Zorgverleners hun deskundigheid op peil houden:
D.m.v. supervisie, intervisie, bij – en nascholing, blijven voldoen aan registratie-eisen.

10. Samenwerking

10a. Samenwerking binnen uw organisatie en het (multidisciplinair) overleg is vastgelegd en geborgd in het professioneel statuut (kies een van de twee opties):
Ja

10b. Binnen PsyVisie is het (multidisciplinair) overleg en de informatie-uitwisseling en -overdracht tussen indicerend en coördinerend regiebehandelaar en andere betrokken behandelaren als volgt geregeld (beschrijf wat u heeft geregeld voor het uitvoeren van de (multidisciplinaire) overleggen, o.a. samenstelling, overlegfrequentie, wijze van verslaglegging):
Tijdens elk individueel traject is er een minimaal een overlegmoment tussen regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar. Uitvoerend behandelaar werkt volgens een behandelprotocol en de verslaglegging gaat via een vaststaand format.

10c. PsyVisie hanteert de volgende procedure voor het op- en afschalen van de zorgverlening naar een volgend respectievelijk voorliggend echelon:
Als de uitvoerend behandelaar van mening is dat er op- of afgeschaald moet worden ahv een evaluatie, is er eerst overleg met de regiebehandelaar en client hierover. De regiebehandelaar bepaald of dit nodig is. Het behandelplan wordt vervolgens aangepast. De client wordt bij alle stappen betrokken. Als blijkt dat GB-GGZ onvoldoende is voor client dan zal deze worden doorverwezen naar de SGGZ. De huisarts wordt hier ook van op de hoogte gebracht.

10d. Binnen PsyVisie geldt bij verschil van inzicht tussen bij een zorgproces betrokken zorgverleners de volgende escalatieprocedure:
Als er een verschil van inzicht is bij een zorgproces tussen betrokken zorgverleners, worden beide eerst gestimuleerd hier gezamenlijk uit te komen. Als dit niet lukt zal er een onafhankelijk vertrouwenspersoon bij betrokken worden om tot een besluit te komen. Als de samenwerking tussen beide zorgverleners in de weg staat om tot een goede behandeling van de client te komen, zal er een nieuwe combinatie gemaakt worden van regiebehandelaar en uitvoerend behandelaar en zal het belang van de client voorop staan in de te maken beslissingen.

11. Dossiervoering en omgang met patiëntgegevens

11a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

11b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

11c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/ NZA:
Ja

12. Klachten en geschillenregeling

12a. Patiënten/cliënten kunnen de klachtenregeling hier vinden (kies een van de twee opties):
Link naar klachtenregeling: https://www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/

12b. Patiënten/cliënten kunnen met geschillen over een behandeling en begeleiding terecht bij
Naam geschilleninstantie waarbij instelling is aangesloten: De Geschillencommissie Contactgegevens: Postbus 90600, 2509 LP Den Haag

De geschillenregeling is hier te vinden:
Link naar geschillenregeling: https://www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/

III. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in deze instelling doorloopt

13. Wachttijd voor intake/probleemanalyse en behandeling en begeleiding
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling en begeleiding via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is –indien het onderscheid van toepassing is– per zorgverzekeraar en per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psyvisie.nl/hoepsyvisiewerkt

14. Aanmelding en intake/probleemanalyse

14a. De aanmeldprocedure is in de organisatie als volgt geregeld (wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
De telefonische aanmelding of aanmelding via contactformulier wordt ontvangen door het secretariaat. Zij bespreken de hulpvraag en zorgen dat de client een verwijsbrief overhandigt. Zij doen vervolgens een screening en koppelen de cliënt aan een passende beschikbare psycholoog uit ons behandelteam. Deze doet de intake en daarna volgt een gesprek met de regiebehandelaar die tevens een risico analyse uitvoert. De uitvoerend behandelaar stelt in overleg met de regiebehandelaar het behandelplan op. Dit wordt besproken met de cliënt. Uitvoerend behandelaar en regiebehandelaar onderhouden het contact met de cliënt telefonisch of via mail. Clienten kunnen terecht voor vragen omtrent beleid bij het secretariaat.

14b. Binnen PsyVisie wordt de patiënt/cliënt doorverwezen naar een andere zorgaanbieder met een passend zorgaanbod of terugverwezen naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de instelling geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

15. Indicatiestelling
Beschrijf hoe de intake/probleemanalyse en indicatiestelling binnen uw instelling is geregeld (hoe komt de aanmelding binnen, hoe komt de afspraak met de patiënt/cliënt voor de intake tot stand, wie is in de intakefase de indicerend regiebehandelaar en hoe komt die beslissing tot stand (afstemming met patiënt/cliënt), waaruit bestaan de verantwoordelijkheden van de indicerend regiebehandelaar bij het stellen van de diagnose)
De telefonische aanmelding of aanmelding via contactformulier wordt ontvangen door het secretariaat. Zij bespreken de hulpvraag en zorgen dat de client een verwijsbrief overhandigt. Zij doen vervolgens een screening en koppelen de cliënt aan een passende beschikbare psycholoog uit ons behandelteam. Deze doet de intake en daarna volgt een gesprek met de regiebehandelaar die tevens een risico analyse uitvoert. De uitvoerend behandelaar stelt in overleg met de regiebehandelaar het behandelplan op. Dit wordt besproken met de cliënt. Uitvoerend behandelaar en regiebehandelaar onderhouden het contact met de cliënt telefonisch of via mail. Clienten kunnen terecht voor vragen omtrent beleid bij het secretariaat.De indicerend regiebehandelaar is de eindverantwoordelijke bij het stellen van de diagnose en het opstellen en uitvoeren van het behandelplan en houdt hierop toezicht gedurende het hele behandeltraject.

16. Behandeling en begeleiding

16a. Het behandelplan wordt als volgt opgesteld (beschrijving van proces en betrokkenheid van patiënt/cliënt en (mede-)behandelaren, rol (multidisciplinair) team):
Naar aanleiding van de aanmeldinformatie, verwijsbrief huisarts en de gegevens die worden verkregen door de uitvoerend behandelaar en de regiebehandelaar uit de intakefase wordt het behandelplan opgesteld. Zowel uitvoerend behandelaar als regiebehandelaar hebben een gesprek met de client en overleggen hierover

16b. Het centraal aanspreekpunt voor de patiënt/cliënt tijdens de behandeling is de coördinerend regiebehandelaar (beschrijving rol en taken regiebehandelaar in relatie tot rol en taken medebehandelaars):
De regiebehandelaar houdt regie over het behandeltraject op afstand. Bij aanvang van het traject heeft de regiebehandelaar een gesprek met de client. De medebehandelaar kan de regiebehandelaar indiceren indien nodig en er is iig overleg aan het begin en het eind van het traject.

16c. De voortgang van de behandeling wordt binnen PsyVisie als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Voortgangsbespreking behandelplan halverwege en aan het eind van het traject. Evaluatie met de client halverwege en aan het eind van het traject.

16d. Binnen PsyVisie reflecteert de coördinerend regiebehandelaar samen met de patiënt/cliënt en eventueel zijn naasten de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling als volgt (toelichting op wijze van evaluatie en frequentie):
Door dit in een gesprek met de client te bespreken aan het eind van het traject en indien nodig halverwege het traject.

16e. De tevredenheid van patiënten/cliënten wordt binnen PsyVisie op de volgende manier gemeten (wanneer, hoe):
Aan het eind van het traject vragen we clienten een tevredenheidsvragenlijst in te vullen. De uitvoerend behandelaar evalueert met de client halverwege en aan het eind van het traject mondeling.

17. Afsluiting/nazorg

17a. De resultaten van de behandeling en begeleiding en de mogelijke vervolgstappen worden als volgt met de patiënt/cliënt en diens verwijzer besproken (o.a. informeren verwijzer, advies aan verwijzer over vervolgstappen, informeren vervolgbehandelaar, hoe handelt instelling als patiënt/cliënt bezwaar maakt tegen informeren van verwijzer of anderen):
We bespreken met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen.
De verwijzer wordt hiervan door de uitvoerend behandelaar en regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt.
Als een vervolgbehandeling nodig is, geven we hierover gericht advies aan de verwijzer. We informeren de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt.

17b. Patiënten/cliënten of hun naasten kunnen als volgt handelen als er na afsluiting van de behandeling en begeleiding sprake is van crisis of terugval:
Ze kunnen zich weer melden bij ons en er zal bekeken worden of client weer bij ons behandeld kan worden of doorverwezen zal worden naar de specialistische GGZ. In geval van crisis zullen wij verwijzen naar de huisarts.

IV. Ondertekening

Naam bestuurder van PsyVisie:
Roland Mulder

Plaats:
Lopikerkapel

Datum:
14-6-2023

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja

Bij het openbaar maken van het kwaliteitsstatuut voegt de ggz-instelling de volgende bijlagen op de registratiepagina van www.ggzkwaliteitsstatuut.nl toe:
Een afschrift/kopie van het binnen de instelling geldende kwaliteitscertificaat (HKZ/NIAZ/JCI en/of ander keurmerk);
Zijn algemene leveringsvoorwaarden;
Het binnen de instelling geldende professioneel statuut, waar de genoemde escalatie-procedure in is opgenomen.