Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I. Algemene informatie

1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar:
V.L.C. Austen-Duyckers
BIG-registraties: 09910932625
Overige kwalificaties: GZ-psycholoog
Basisopleiding: Psychologie
AGB-code persoonlijk: 94011830

Praktijk informatie 1
Naam praktijk zoals bekend bij KVK: PsyVisie
E-mailadres: info@psyvisie.nl
KvK nummer: 59415371
Website: www.psyvisie.nl
AGB-code praktijk: 94066011

2. Biedt zorg aan in
Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
de generalistische basis-ggz

2b.
Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
Categorie A
Categorie B

3. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod
Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:
De doelgroep waar we op richten zijn volwassenen vanaf 18 jaar met klachten die passen binnen de basis-GGZ. Klachten die wij o.a. behandelen zijn: depressieve klachten, angst, paniek, burn out, traumagerelateerde klachten, SOLK. Contra-indicaties voor behandeling zijn suïcidaliteit, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, ernstige verslavingsproblematiek, anorexia nervosa of als de hulpvraag beter binnen de gespecialiseerde GGZ past. De behandeling vindt uitsluitend online plaats via videobellen in een beveiligde omgeving. We stellen de cliënt en zijn of haar hulpvraag centraal, dat wil zeggen dat we gebruik maken van verschillende behandelmethoden (zoals CGT, ACT, EMDR,
mindfulness) die afgestemd worden op de cliënt en de hulpvraag. We koppelen een cliënt aan de behandelaar die het meest past bij de hulpvraag en de wensen van de cliënt, omdat we geloven in de kracht van een goede therapeutische relatie. We betrekken, indien mogelijk en gewenst, het netwerk bij de behandeling.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:
Aandachtstekort- en gedrag
Alcohol
Depressie
Angst
Restgroep diagnoses
Psychische stoornissen door een somatische aandoening
Somatoforme stoornissen

4. Samenstelling van de praktijk
Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1
Naam: Vera Austen
BIG-registratienummer: 09910932625

Indicerend regiebehandelaar 2
Naam: Marjolein Hanson
BIG-registratienummer: 19052021116

Indicerend regiebehandelaar 3
Naam: Elke Meiborg
BIG-registratienummer: 79913951225

Coördinerend regiebehandelaar 1
Naam: Vera Austen
BIG-registratienummer: 09910932625

Coördinerend regiebehandelaar 2
Naam: Marjolein Hanson
BIG-registratienummer: 19052021116

Coördinerend regiebehandelaar 3
Naam: Elke Meiborg
BIG-registratienummer: 79913951225

5. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:
Huisartsenpraktijk(en)
Collegapsychologen en -psychotherapeuten
ggz-instellingen

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):
Vera Austen BIG 09910932625, Marjolein Hanson BIG 19052021116

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Consultatie, diagnose

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
Eigen huisartsenpost

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: wij geen cliënten behandelen in crisissituaties.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:
Marjolein Hanson, Vera Austen, Elke Meiborg, Norine Olijfveld, Lotte Sloothaak

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:
Kennisdeling, supervisie, intervisie, reflectie.

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Ja
Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is
Link(s) naar lijst met zorgverzekeraars: www.psyvisie.nl/vergoedingen-en-tarieven/

7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.
Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:
www.psyvisie.nl/vergoedingen-en-tarieven/

8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Bij- en nascholing
Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Link naar website met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van uw beroepsgroep:
www.psyvisie.nl

9. Klachten- en geschillenregeling
Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):
De Geschillencommissie
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
W: www.degeschillencommissie.nl
Link naar website:
www.degeschillencommissie.nl/procesinformatie/

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij Naam vervangend behandelaar:
Wij hebben meerdere behandelaren en er zal altijd iemand beschikbaar zijn.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.psyvisie.nl/hoe-psyvisie-werkt/

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):
De telefonische aanmelding wordt ontvangen door Norine Olijfveld, psycholoog of Michelle Biersteker, psycholoog i.o. Zij doen een screening en koppelt de cliënt aan een passende beschikbare psycholoog uit ons behandelteam. Deze doet de intake en daarna volgt een gesprek met de regiebehandelaar. De uitvoerend behandelaar stelt in overleg met de regiebehandelaar het behandelplan op. Dit wordt besproken met de cliënt. Norine zal de cliënt direct inplannen bij een behandelaar en die onderhoudt vervolgens het contact met de cliënt telefonisch of via mail.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:
Ja

13. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:
Door het laten lezen en bespreken van het behandelplan en het eindverslag en eventuele tussentijdse evaluaties. Ook tijdens de behandeling wordt de voortgang met de patiënt besproken door de uitvoerend behandelaar.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
Behandelplan, eindverslag en evaluaties.

13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
Na elke 10 sessies wordt iig geëvalueerd, maar ook halverwege wordt de voortgang besproken of indien nodig ahv een evaluatieformulier.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):
Aan het einde van een traject dmv een evaluatieformulier. Tussentijds mogen cliënten het altijd aangeven als ze iets willen bespreken wat betreft hun tevredenheid. We zullen ze hier bij aanvang op wijzen. Ook na de intake is er een gesprek met de regiebehandelaar waarin cliënten het kunnen aangeven als ze niet tevreden zijn of iets willen bespreken wat dat betreft.

14. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:
Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:
Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja

15. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:
Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):
Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:
Ja

III. Ondertekening

Naam: R. Mulder
Plaats: Lopikerkapel
Datum: 08-07-2021

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:
Ja