Privacybeleid

Privacyverklaring PsyVisie B.V.

Toepasselijkheid en reikwijdte van deze Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle diensten en activiteiten van PsyVisie B.V., kantoorhoudende te Hof van Batuwe 3, 3412JB, Lopikerkapel, Nederland, e-mail: info@psyvisie.nl en aan haar gelieerde ondernemingen waarover zij zeggenschap uitoefent, tenzij deze een eigen privacyverklaring hanteren.

Wanneer u van PsyVisie (al dan niet langs elektronische weg bijvoorbeeld via Internet) diensten afneemt, of contact opneemt met PsyVisie, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. PsyVisie is verwerkingsverantwoordelijke voor deze gegevensverwerking.

PsyVisie verwerkt de gegevens zorgvuldig en met inachtneming van de vereiste vertrouwelijkheid in overeenstemming met het bepaalde in de van toepassing zijnde de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. PsyVisie streeft ernaar uw persoonsgegevens zo veel mogelijk te anonimiseren.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

* Overeenkomsten ter zake van het leveren van onze diensten en daarmee verband houdende informatie aan te gaan en uit te voeren;

* Betaling en (eventueel) facturering mogelijk te maken, indien sprake is van een betaalde dienst;

* Uw eventuele account bij PsyVisie te beheren;

* U gerichte advertenties van onze dienstverleners te tonen;

* U in staat te stellen direct contact te hebben met onze dienstverleners of gebruikers;

* U op te hoogte te houden van de diensten van PsyVisie en de uit onze dienstverlening aan u voorvloeiende relaties te beheren;

* U een servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;

* Te voldoen aan de op PsyVisie van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan alle PsyVisie verbonden vennootschappen.

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, een account aanmaakt, of PsyVisie een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier, de account of de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Welke persoonsgegevens verwerkt PsyVisie?

Afhankelijk van de gekozen dienst kan PsyVisie uw (vaste of mobiele) telefoonnummer, e-mail adres en het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, verwerken. Verwerking van deze gegevens geschiedt ten behoeve van de hiervoor vermelde doeleinden en ter optimalisering van de werking van de websites.

Externe dienstverleners en andere websites

Indien u via een dienst langs elektronische weg van PsyVisie terecht komt op de site of applicatie van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing.

Beveiliging gegevens

PsyVisie draagt er zorg voor dat alle persoonsgegevens beveiligd zijn opgeslagen in haar administratie. De database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van PsyVisie, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. PsyVisie spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Echter, PsyVisie’s aansprakelijkheid voor schade als gevolg van door derden onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden is uitgesloten.

Gegevensverstrekking aan derden

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt PsyVisie geen persoonsgegevens aan partijen die niet tot haar concern behoren, behoudens het navolgende:

PsyVisie kan uw persoonsgegevens verstrekken aan partijen, die PsyVisie inschakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijv. een telecommunicatie-aanbieder). In een dergelijk geval zullen zij uw gegevens slechts gebruiken voor de doeleinden waarvoor u ze heeft verstrekt (bijv. afname van de dienst).

PsyVisie kan, op grond van geldende wet- en regelgeving, verplicht zijn bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, bijv. in het kader van een opsporingsonderzoek. In een dergelijk geval zal PsyVisie uitsluitend de persoonsgegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een commerciële relatie met PsyVisie heeft, kunt u op schriftelijk verzoek uw persoonsgegevens inzien. Indien het door PsyVisie verstrekte overzicht naar uw mening onjuistheden bevat, kunt u schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u PsyVisie op bovenvermeld adres schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over haar diensten.

Cookies

Bij gebruik van de diensten van PsyVisie langs elektronische weg, kan PsyVisie informatie over uw gebruik van deze diensten verzamelen, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de cookieverklaring.

Aanpassen privacy statement

PsyVisie behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op de relevante website worden gepubliceerd.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 mei 2020. De contactgegevens van PsyVisie kunt ook u vinden via de hyperlink ‘contact’ en onderaan het contactformulier op de website PsyVisie.nl.